About Us

 • Liên Đoàn Trưởng: Nguyễn Thiên Tân
 • Trưởng: Nguyễn Quốc Khánh (Cub Master)
 • Trưởng: Nguyễn Hào (Den Leader)
 • Trưởng: Bùi Joseph (Den Leader)
 • Trưởng: Ho Quang Minh (Scoutmaster)
 • Trưởng: Phạm Tu Minh (Scoutmaster)
 • Trưởng: Trần Nicolas (Assistance Scoutmaster).
 • Trưởng: Lưu Ashlee (Committee Member)
 • Trưởng: Đoàn Tuyết (Committee Member)
 • Phạm Trang (Treasurer)
 • Liên Đoàn phó: Phạm Tu Minh
 • Đại Diện HộI Phụ Huynh: Trần Nguyên (Head of Parents)